„Válaszolj és nyerj” nyereményjáték

A HerbaTherapy Kft. (cím: 1148, Budapest – Vezér utca 148-150. a továbbiakban: Szervező és Lebonyolító)

nyereményjátékot (továbbiakban: „Játék”) hirdet meg, 2021. június 16. 10:00 és június 20. 23:59 között a „HerbaTherapy” elnevezésű Facebook oldalon.

2) A játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden Internet-felhasználó, aki 18. életévét betöltötte, Magyarországon állandó lakcímmel rendelkezik és a játék teljes időtartama alatt aktív Facebook regisztrációval rendelkezik. A játékra jelentkezőknek saját nevükre regisztrált Facebook fiókkal kell rendelkezniük. A játékban nem vehetnek részt a Szervező és a Lebonyolító alkalmazottai és azok hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 2. pont).

A játékban való részvétel önkéntes. A játékban résztvevők részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen játékszabályzatot.

3) A játék időtartama

A játék 2021. június 16. 10:00 és június 20. 23:59 között tart.

4) A Játék leírása

 1. A Játék felülete a HerbaTherapy Facebook oldal (https://www.facebook.com/herbatherapy )
 2. A Játékra jelentkezni kizárólag a HerbaTherapy Facebook oldalán található, megadott poszt alá történő hozzászólással lehetséges.
 3. A Játékosok feladata, hogy a 2021. június 16-án kitett posztban feltett kérdésre válaszoljanak a Játék időtartama alatt. A Játékosok a hozzászólással jogosultságot szerezhetnek 1 db HerbaTherapy 15.000 Ft értékű vásárlási utalvány megszerzésére, amelynek fogyasztói értéke 15.000 Ft. Játék lezárultát követően sorsolással választjuk ki azt a 1 nyertest és 2 pótnyertest, akik a nyereményben részesülnek.
 4. A sorsolás számítógéppel történik. A Facebookon használt lekérdezőnyelv (FQL) segítségével lekérjük a poszt alatt szereplő kommenteket és azok szerzőit, majd az FQL lekérdezés véletlenszerűen választ 1 nyertest és 2 pótnyertest. A kisorsolt szerencsések kommentjeit minden esetben manuálisan is ellenőrizzük.
 5. A Játékosok a nyereményjátékban azonos súllyal vesznek részt, függetlenül attól, hogy hány hozzászólást írnak. Így például ha valaki kettő hozzászólást ír a megadott poszt alá, az a Játékos is egy eséllyel indul a sorsoláson.

5) A nyereményjáték díjai

A nyereményjáték végén 1 nyertes jogosultságot szerez 1 db HerbaTherapy 15.000 Ft értékű vásárlási utalvány megszerzésére, amelynek fogyasztói értéke 15.000 Ft.

6) A nyertesek megállapítása

A nyereményjáték végén (2021. június 20.) az a Játékos lehet jogosult az 5. pontban meghatározott nyereményre, aki a játék időtartama alatt a 2021. június 20-án kitett posztban feltett kérdésre hozzászólásban válaszol a poszt alá.

A Játékosok a nyereményjátékban azonos súllyal vesznek részt, függetlenül attól, hogy hány hozzászólást írnak. Így például ha valaki kettő hozzászólást ír a megadott poszt alá, az a Játékos is egy eséllyel indul a sorsoláson.

A fenti feltételnek megfelelt Játékosok közül a Szervező sorsolással választja ki azokat a nyerteseket, akik megnyerhetik az 5. pontban meghatározott nyereményeket.

Sorsolás időpontja: 2021. június 21.

A játékosok elfogadják, hogy a nyertesek meghatározására kizárólag a Lebonyolító és a Szervező jogosult, a döntés ellen fellebbezésnek, jogorvoslatnak helye nincs.

A részvételhez szükséges feltételek és a végeredmény megállapítása az adott nyereményjáték lezárultát követően történik.

A nyertesek megállapításánál a Szervező 1 nyertest és 2 tartaléknyertest választ ki. Amennyiben a nyertessel nem sikerül kapcsolatba lépnie a Lebonyolítónak és/vagy szervezőnek, vagy a nyertes kizárásra kerül a játékból, a Szervező a tartaléknyertes sorsolás sorrendjében következő tartaléknyertest hirdeti meg a nyereményjáték nyertesének.

7) A nyertes értesítése

A nyertesek megállapítását követően, legkésőbb 2021. június 21. 16 óráig, a Szervező a HerbaTherapy Facebook oldalán posztban és a játék alatt kommentben teszi közzé a nyertesek vagy tartaléknyertesek nevét, melyhez a játékban résztvevők a jelen játékszabályzat elfogadásával hozzájárulnak.

A nyertesnek az értesítést követően 10 napon belül jelentkeznie kell a Szervezőnél és/vagy Lebonyolítónál a HerbaTherapy Facebook oldalon privát üzenetben, ellenkező esetben a nyereménytől elesik.

A privát üzenetnek tartalmaznia kell a nyertes nevét, telefonszámát, és a nyeremények kiküldéséhez a szállítási címet, ahol a nyertes át tudja venni a nyereményét.

A tartaléknyerteseket legkésőbb a nyertesek értesítését követő 12 napon belül értesítjük a HerbaTherapy Facebook oldalon. Az eredeti nyertes azon okból, hogy a kapcsolatfelvétel sikertelensége miatt a nyeremény jogosultságát elvesztette, a Szervezőnél és a Lebonyolítónál további reklamációra nem jogosult.

A nyereményt a Lebonyolító postai úton juttatja el a nyertesnek, melyre a nyertes kihirdetését követően 90 napja áll rendelkezésre. Sikertelen postai kézbesítés esetén telefonon vesszük fel a kapcsolatot a nyertessel, hogy egyeztessünk a kiszállítást illetően. Ha 10 napon belül a nyertes nem elérhető, akkor a nyereménytől elesik. A postai kézbesítésért a Szervező és a Lebonyolító a felelősséget kizárja. A Szervező és a Lebonyolító nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a tárgynyeremény kiszállításakor vagy azután keletkeztek, függetlenül attól, hogy a tárgynyereményt a nyertes használatba vette vagy sem.

8) A Játékban történő részvétel visszavonása a Játékosok által

Játékos a Nyereményjátékra való jelentkezés időtartama alatt visszavonhatja jelentkezését a hozzászólásának törlésével vagy az info@herbatherapy.hu e-mail címre küldött leiratkozásával. Ebben az esetben a Játékos a sorsoláson nem vesz részt.

9) A játékból történő kizárás kritériumai

A játékosok közül indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek azok, amelyekre igaz az alább meghatározott feltétek bármelyike:

 • a Játékszabályzatban foglaltakat megszegik,

Kizárásra kerülnek továbbá azok, akiknek a hozzászólásaira és/vagy a Szervező Facebook oldalának üzenőfalán elhelyezett posztjaira az alábbiak igazak:

 • politikai színezetű,
 • rasszista, illetve vallási, faji, vagy bármely más módon diszkriminatív,
 • bármely népcsoportban félelmet kelt, identitásában megsért, vagy erre buzdít,
 • pornográf elemeket tartalmaz,
 • indokolatlanul trágár,
 • szabálysértést vagy bűncselekményt tartalmaz, illetve arra buzdít,
 • sérti a szerzői és/vagy szomszédos jogokat,
 • amelyek bármilyen fórumon (offline vagy online) sértik a Szervező és/vagy a Lebonyolító jó hírnevét, üzleti érdekeit, vagy bármely játékos emberi méltóságát sértő megjegyzést tesznek.

10) Kommunikáció a HerbaTherapy Facebook oldal üzenőfalán

A Játékosok a játékon való részvétellel elfogadják a pártatlan és moderált kommunikáció alapelveit az üzenőfalon. A játékra, a Szervezőre vagy a Lebonyolítóra vonatkozó negatív kommunikációt az üzenőfalon nem kívánunk folytatni, illetve megjeleníteni, ezek a tartalmak az üzenőfalról törlésre kerülnek. A bejegyzés (poszt vagy hozzászólás) törlésének tényéről az adott tartalom szerzőjét első alkalommal Facebook-üzenetben is értesítjük. A játékkal vagy a játékszervezéssel kapcsolatos kérdéseket és kifogásokat az Admin-nak kérjük címezni személyes Facebook üzenetben.

11) A nyeremények adózása

A nyeremények utáni adó és járulékterheket a Szervező viseli, és fizeti meg, a nyertesek által megadásra kerülő személyi adatok alapján.

A postai költségeket a Szervező viseli és fizeti meg.

Minden egyéb felmerülő költséget – mint például a díj átvételével kapcsolatos utazási költségeket, a Nyeremény tárgyát képező utazással összefüggő, de a Nyeremény részét nem képező költségeket – a Játékos köteles viselni.

A nyeremények készpénzre nem válthatók.

12) Adatkezelés, adatvédelem

A nyereményjáték során személyes adatokat nem gyűjtünk, azok adatbázisba illetve további felhasználásra nem kerülnek, kizárólag jelen játék céljából kezeli őket a Lebonyolító.

A nyertesek tudomásul veszik, hogy a nyereményekre történő jelentkezés során megadott személyes adataik megadása önkéntes. Ezeket az adatokat a Szervező és/vagy Lebonyolító csupán a nyeremények eljuttatása céljából használja fel, azok további marketing célú felhasználásra nem kerülnek.

Ezen személyes adatok pontatlan megadásából eredő következményekért a Szervezőt felelősség nem terheli.

A játékosok a játékszabályzat elfogadásával hozzájárulnak, hogy a Lebonyolító a nyertesek nevét közzéteszik a HerbaTherapy Facebook oldalán.

Az adatok kezelője a Szervező és a Lebonyolító, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. Az érintett a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti. A Játékos a Szervező e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy

 • amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Részvételi- és Játékszabályzat 7. pontjában megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint
 • amennyiben jogszabály a Szervező és/vagy Lebonyolító részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező és/vagy Lebonyolító csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Lebonyolító végzi. Szervező által személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, kézbesítéséhez, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel. A Szervező a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

13) Felelősség kizárás, vis major

A Facebook játékszervezést befolyásoló, a játék lebonyolítását esetlegesen akadályozó döntései a Játék időtartama során vis major-nak minősülnek, melyekre sem a Lebonyolítónak, sem a Szervezőnek nincsen ráhatása. A Lebonyolító és a Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Lebonyolító és a Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

A Játékos által megadott adatok hiányosságáért, valamint az ebből adódó értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) sem a Szervezőnek, sem a Lebonyolítónak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli. Hiányos, vagy rosszul megadott adatok esetén adott Játékos kizárja magát és a nyeremény átadása alól, amennyiben az adatok hiányossága, valótlansága a kiválasztást követően derül ki.

14) Egyéb

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező a Ptk. általános szabályai szerint vállal felelősséget a nyereményre.

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot.

A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály bármikori módosítására, illetve kiegészítésére.

Ez a promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket megad a játékban nem a Facebook, hanem a promóció Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra. A Facebook semmilyen mértékben nem támogatja a promóciót, vagy működik együtt azzal. A nyereményjáték résztvevőit nem adminisztrálja, követi nyomon.

A promóció során szolgáltatott információk közzététele a Szervező, és nem a Facebook által történik.

A Szervező a Játék lezárulása után 90 napon túl semmilyen, a Játékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

2021. június 16.